تکوین آزمایش پارسه

محل فعالیت: مرکزی

آدرس: اراک، شهرک قطب صنعتی، خیابان همت ۴، توسعه ۲

تلفن: 2103-8634132003

تلفن همراه: 09125882507

وب سایت: parsefreezedry.com